Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

4. Забезпечення достатньої ліквідності інвестиційного ранца. З метою досягнення ефективного управління інвестиційним ранцем, забезпечення можливостей швидкого реінвестування капіталу в більш вигідні проекти визначена частина інвестиційного ранца виновата носити високоліквідний нрав. Рівень ліквідності інвестиційного ранцу визначається інвестиційним кліматом в державі, динамікою кон’юнктури інвестиційного ринку та специфікою інвестиційної діяльності компанії (фірми).

Ріст капіталу Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії і ріст доходів знаходяться в прямій залежності від рівня інвестиційних ризиків. Забезпечення достатньої ліквідності може перешкоджати включенню в портфель високодохідних інвестиційних проектів, а також проектів, які забезпечують значний приріст капіталу в довгостроковому періоді. Основні цілі формування інвестиційного ранца можуть бути покладені в базу показників, які розробляються компанією. Так Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, при формуванні інвестиційного ранца кожна компанія може встановлювати прийнятні для неї нормативні значення мінімальних темпів росту капіталу; мінімального рівня поточної подыхалідності; наибольшего рівня інвестиційного ризику; мінімальну по капіталоємкості частку високоліквідних інвестиційних проектів.

Типізація інвестиційних портфелів за видами пов’язана перш за все з напрямком і об’ємом інвестиційної діяльності компанії. Портфель Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії реальних інвестицій проектів формується, як правило, компаніями і фірмами, які здійснюють виробничу діяльність, для забезпечення свого розвитку. Він формується за рахунок реального інвестування всіх видів. Портфель цінних паперів формується, як правило, інституціональними інвесторами - інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями, трастовими фірмами і т.п. Портфель решти об’єктів Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інвестування доповнює інвестиційний портфель окремих компаній (наприклад: валютний портфель; депозитний портфель і т.п.). Сукупний інвестицій портфель компанії може формуватися на базі лише 1-го з перерахованих видів портфелів або включати ряд (можливо і весь комплекс) цих видів.

Типізація інвестиційних портфелів по пріоритетним цілям інвестування пов'язана перш за все з реалізацією Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інвестиційної стратегії компанії. Портфель росту формується в основному за рахунок об’єктів інвестування, які забезпечують досягнення високих темпів росту капіталу (при високих рівнях ризику). Портфель доходу формується в основному за рахунок об’єктів інвестування, які забезпечують досягнення високих темпів росту доходу (рівень ризику також високий). Консервативний Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії портфель формується в основному за рахунок об’єктів інвестування з середнім, а інколи і мінімальним значенням рівня ризику.

Портфель реальних інвестиційних проектів має ряд особливостей, які відрізняють його від інших інвестиційних портфелів. Формування і реалізація ранца реальних інвестиційних проектів забезпечує високі темпи розвитку компанії, створює додаткові робочі місця, формує Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії високий імідж і державну підтримку інвестиційної діяльності. Цей вид ранца є найбільш капіталоємкім, найменш ліквідним, більш ризиковим в зв’язку з довгим терміном реалізації, а також найбільш важким і працемістким в управлінні.

Оцінка вартості активів фірми пов'язана з поняттям ризику, що притаманний ринковій економіці. Ризик - це невизначенність в одержанні доходу Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії взагалі або в одержанні того розміру доходу від інвестицій, на який розраховує інвестор. Інвестор має підібрати такий " набір " цінних паперів, який би знижував ризик втрати доходу або одержання надто малого доходу. Ризик дорвейівнює величині відхилення очікуваного доходу випадкової змінної (тобто дивіденду) від її середнього рівня. Отдалі здійснюються відповідні розрахунки, мета Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії яких полягає у зіставленні дивіденду і ризику, на основі чого фірми формують свої портфелі із різних видів цінних паперів, які одержали назву ефективних. Ефективність ранца означає, що за даної структури цінних паперів інвестор одержить очікуваний подыхалід за мінімального ризику. Підбір цінних паперів здійснюється таким чином, щоб повніше, у Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії більшій сумі були подані папери без значних коливань ринкових цін. На фінансовому ринку обертається один із видів цінних паперів, який без ризику приносить інвестору подыхалід наперед відомого рівня. Такими цінними паперами є державні облігації, подыхалід по яким фіксований і гарантований доходами державного бюджету. В даному випадку інвестор є Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії захищеним від ризику, він заздалегідь знає, що одержить той відсоток річних, який зазначений в облігації.

Ризик може бути систематичний і несистематичний. Систематичний ризик цінних паперів є частиною загального ризику, який залежить від загального стану економіки. Він виникає для всіх учасників господарського процесу, тобто для всіх фірм, і зумовлений динамікою інвестицій Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, оборотом зовнішньої торгівлі, змінами податкової політики та інших факторів, що не залежать від фірми. Він спричинений функціонуванням економічної системи і впливає на неї. Від цього ризику неможливо позбавитися шляхом диверсифікації цінних паперів, тобто підбору рационального ранца.

Несистематичний ризик цінних паперів є ризиком для даного інвестора. Тому його Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії можна подолати шляхом верної політики в галузі інвестицій у цінні папери. Формування " ефективного ранца " цінних паперів знизить ризик, оскільки, якщо один вид цінних паперів не принесе доходу, то інший вид забезпечить високий доход і т. д. Диверсифікація цінних паперів дає змогу знизити невизначеність в одержанні доходу.

В. Шарт розробив теорію Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії ринку капіталів, або " цінову модель ринку капіталів ". Згідно з цією теорією, співвідношення між ризиком і доходом формується на кожну акцію. Основна ідея полягає в тому, що амплітуда коливань висоти доходів на цінні папери визначає ризик. Якщо спостерігається неістотне коливання очікуваних доходів певних акцій, то інвестування в их є неризикованим. І, навпаки Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, цінні папери з доходами, які значно відхиляються від очікуваного рівня є ризикованими.

В базу стратегічного фінансового управління має бути покладено управління несистематичним ризиком і ретельне вивчення систематичного ризику. Індивідуальний ризик певних активів (тобто інвестицій у цінні папери) може бути скорочений шляхом диверсифікації. Можливість згладити несистематичний ризик або Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії уникнути його розглядається як своєрідна компенсація за вимушений систематичний ризик. Як показує графік на малюнку 8, специфічний (диверсифікований) ризик фірми має тенденцію до зниження в міру зростання кількості акцій, що знаходиться у портфелі інвестора. Згідно з даними американської статистики за останні роки середнє квадратичне відхилення ранца цінних паперів становило 28 % , ринковий ризик Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії - 15,1 % . У тому випадку, если інвестор має у своєму портфелі понад 1,5 тис. акцій, несистематичний (портфельний) ризик удобно ліквідується.


Мал. 8 Співвідношення між ринковим та портфельним ризиком


Доход на оплачений акціонерами капітал з використанням цінової моделі ринку капіталів визначається за формулою:


k = Rf + b [ E (`Rm) - Rf ]


де: k - доход на оплачений капітал, грн Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії. ;

Rf - ставка доходу без ризику ;

b - систематичний ризик ;

E (`Rm) - очікуваний доход, грн.

Формула показує, що очікуваний акціонерами доход від вкладень у цінні папери корпорацій дорвейівнює ставці доходу на цінні папери без ризику плюс систематичний ризик інвестицій, помножений на премію ринкового ризику. Розглянемо показники моделі і методи їх вирахувань Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії.

Rf - ставка доходу на цінні папери, що не мають систематичного ризику, визначається шляхом вибору державної облігації, випущеної на певний строк. Ідеальною облігацією у цьому відношенні є 30 - тиденний скарбничий вексель, проте в літературі можна " зустріти " думку, що, можна використовувати довгострокові урядові облігації, це стосується, насамперед довгострокових інвестицій.

Застосування довгострокових облігацій Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, що не мають ризику, відображатиме довгострокові тенденції на ринку капіталів. Деякі дослідники вважають, що строчки цінних паперів без ризику необхідно узгоджувати з відповідними строчками інвестицій фірми. Для цієї мети пропонуються державні облігації строком на 3 ... 5 років, які враховуватимуть інфляцію. Вибір строків облігацій без ризику не матиме величавого Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії значення, якщо доходи значним чином не зростають. Якщо ж крива доходів повзе вгору, то використання облігацій з тривалішими строчками збільшуватиме загальний рівень очікуваного доходу. І, навпаки, при зниженні кривої доходу триваліші строчки знизять загальний рівень очікуваного доходу.

b - систематичний ризик показує ризикованість вкладень у цінні папери в умовах ринкового ризику в цілому Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії. Систематичний ризик визначається за формулою:


            cov (`k,`Rm)       r Gk

b = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾

              Var (Rm)                Gm


де: r - кореляція між доходами від цінних паперів і ринковою ставкою доходу;

Gk - середнє квадратичне відхилення доходу від цінних паперів;

Gm - середнє квадратичне Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії відхилення ринкового доходу;

cov (`k,`Rm) - коваріація акції щодо решти ринку;

var (Rm) - дисперсія доходу ринку.

Коефіцієнт коваріації й дисперсії використовується для виміру відхилення доходу, який приносить певна акція або портфель акцій стосовно доходу на ринку капіталів. Якщо доход на вкладений в акцію капітал дорвейівнює + 1,0 тобто дана величина добре Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії корелюється з рухом ринкового доходу, то відносний ризик вкладення коштів у цю акцію залежатиме від дисперсії доходу ринку. Отже інвестиції в акції з тим самим ступенем ризику, як і на ринку капіталу в цілому матимуть систематичний ризик b = 1,0 . Якщо ж вкладання в акції, що розглядаються будуть менш ризикованими ніж на Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії ринку капіталів в цілому, то їхній систематичний ризик буде менше І, навпаки, якщо вкладання будуть більш ризикованими, ніж на ринку в цілому, то їхній систематичний ризик (b) буде більший за Ринковий ризик, вимірюється коефіцієнтом b , який являє собою індекс нестійкості ціни акції даної корпорації по відношенню до всього ринку.

Очікуваний Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії подыхалід ринку капіталів E (`Rm) відображує його кон’юнктуру, тобто попит і пропозицію фінансових ресурсів на дану дату (час). Визначення цього показника в нинішній час потребує врахування знецінення грошей, тобто інфляції. Одним із методів визначення впливу інфляції є вирахування очікуваної інфляційної премії під час одержання доходу за ринковою відсотковою Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії ставкою.


Rm = Rm + p = Rm + (Rт - Rт)


де: p - очікувана інфляційна поточна премія;

Rm - середня фактична ставка ринкового доходу;

Rт - поточна номінальна ставка доходу на цінні папери зі строком Т ;

Rm - середня реальна ставка доходу на цінні папери зі строком Т

Формування ранца цінних паперів здійснюється після того, як конкретизовані цілі Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інвестиційної стратегії, визначені пріоритетні цілі формування інвестиційного ранца. Формування ранца здійснюється послідовно в розрізі двох видів: 1) акцій та інвестиційних сертифікатів; 2) облігацій і ощадних сертифікатів.

1. При відборі у портфель, який формується цінних паперів окремих видів акцій і інвестиційних сертифікатів враховують наступні основні фактори:

Тип інвестиційного ранца, який формується Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії у відповідності з його ціллю. В процесі типізації використовують три основних типи: портфель росту; портфель доходу; консервативний підхід.

2. Необхідність диверсифікації фондових інструментів компанії. Така диверсифікація може носити галузевий та регіональний нрав. За критеріям західних спеціалістів мінімальній вимозі диверсифікації ранца відповідає включення в нього не менш ніж 10 видів акцій різних емітентів.

3. Необхідність Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії забезпечення високої ліквідності ранца.

4. Необхідність забезпечення участі в управлінні акціонерними компаніями.

5. Розмір комісійних послуг по придбанню та реалізації фондових активів. В залежності від числа посередників, рівня ліквідності може змінюватися розмір комісійних послуг по операціям з окремими акціями.

II. При відборі до ранца, що формується цінних паперів окремих видів Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії облігацій і ощадних сертифікатів враховуються наступні основні фактори:

1. Тип інвестиційного ранцу, який формується згідності з його ціллю. В порівнянні з акціями, облігації і ощадні сертифікати є менш ризикові інструменти фондового ринку, тому їх можливості у формуванні портфелів цінних паперів агресивного типу обмежені. В той же час при формуванні середньоризикових і Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії консервативних портфелів частка цих інструментів може бути збільшена.

2. Рівень позичкового процента (депозитної ставки) і його тенденція. Між цими показниками і рівнем доходності облігацій існує зворотня залежність, тому при формуванні ранца цих фондових інструментів потрібно бути впевненим у тому, що рівень депозитної ставки не зросте.

3. Необхідність диверсифікації Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інструментів ранца. Враховуючи те, що діапазон несистематичних ризиків по цьому виду фондових активів порівняно невеликий, диверсифікація може бути зведена до формування ранца з 3 ... 5 різноманітних інструментів.

4. Необхідність забезпечення високої ліквідності ранца. По цьому виду активів управління ліквідністю ранца значно полегшено чітко граничним періодом їх користування. В зв’язку з цим самим простим Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії варіантом забезпечення високої ліквідності цього ранца є його формування за рахунок переважно короткострокових облігацій і ощадних сертифікатів. При необхідності забезпечення додаткової гарантії ліквідності, перевагу потрібно надавати ощадним сертифікатам, які емітент повинен викупати в будь - який час (з втратою визначеного доходу для інвестора).

5. Рівень оподаткування доходів за окремими фондовим Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії активам. На відміну від акцій, за яким ставка оподаткування є незмінною, за облігаціям окремих видів (державним облігаціям) можуть бути встановлені визначені податкові пільги.

Інвестиційний менеджмент потребує здійснення різних фінансово - економічних розрахунків, пов’язаних з рухом грошових коштів в різні періоди часу. Головну роль в цих розрахунках відіграє оцінка вартості Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії грошей в часі. Концепція такої оцінки базується на тому, що вартість грошей з часом змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринку в якості якої виступає норма позичкового проценту. В процесі порівняння вартості грошових коштів при їх інвестуванні і поверненні звичайно використовують два основних поняття: майбутня вартість грошей і Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії їх теперішня вартість.

Майбутня вартість грошей являє собою суму інвестованих коштів, в яку вони перетворяться через визначений період часу з урахуванням визначеної ставки процента. Визначення майбутньої вартості грошей пов’язано з процесом нарощення цієї вартості, він являє собою поетапне збільшення суми вкладу шляхом приєднання до першопочаткового його розміру Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії суми проценту. Ця сума розраховується по процентній ставці. В інвестиційних розрахунках процентна ставка використовується не тільки як інструмент нарощення вартості грошових коштів, а і в більш широкому розумінні як вимірювач ступеня доцільності інвестиційних операцій.

Теперішня вартість грошей являє собою суму майбутніх грошових надходжень, приведених з урахуванням визначеної ставки проценту Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії (дисконтної ставки) до теперішнього періоду. Визначення теперішньої вартості грошей пов’язано з процесом дисконтування цієї вартості. Цей процес являє собою операцію зворотню нарощенню при обумовленому кінцевому розмірі грошових коштів. В цьому випадку сума процента (дисконту) грошових коштів вираховується з кінцевої суми (майбутньої вартості) грошових коштів. Така ситуація виникає тоді если Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії необхідно визначити скільки коштів потрібно для інвестування сьогодні, щоб за визначений період часу отримати обумовлену їх суму. При проведенні фінансово - економічних розрахунків, пов’язаних з інвестуванням коштів, процеси нарощення і дисконтування коштів можуть бути здійснені як за простими так і за складними процентами. Прості проценти використовуються, як правило, при Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії короткостроковому інвестуванні, а складні при довгостроковому.

Простим процентом є сума, яка нараховується по першопочатковій вартості вкладу в кінці 1-го періоду плати, обумовленої умовами інвестування коштів.


J = P * n * i

де: J - сума процента за обумовлений період інвестування в цілому, грн;

P - першопочаткова сума вкладу (інвестицій), грн;

n - термін інвестування, місяць, квартал, рік Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії;

i - процентна ставка.

В цьому випадку майбутня вартість вкладу (S) з врахуванням нарахованої суми процента визначається за формулою:


S = P + J = P (1 + ni)


де: (1+ ni) - коефіцієнт нарощення простих процентів.

При розрахунку суми обычного процента в процесі дисконтування вартості грошових коштів (тобто суми дисконту) використовується наступна формула:


                     1

D = S Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії - S ¾¾¾¾

                  1 + ni


де: D - сума дисконту (за простим процентам) за обумовлений період інвестування в цілому, грн;

S - кінцева сума вкладу, обумовлена умовами інвестування, грн;

n - термін інвестування: місяць, квартал рік;

i - використовувана дисконтна ставка.

Складний процент це - сума доходу, яка виникає в итогі інвестування при мозгові Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, що сума нарахованого обычного процента не виплачується після кожного періоду, а додається до суми основного вкладу і в наступному платіжному періоді сама приносить доход.


Sc = P (1 + i)n


де: Sc - сума вкладу в процесі нарощення за складними процентами, грн;

(1 + i)n - множник нарощення складних процентів.


Jc = Sc – P


де: Jc - сума Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії процента нарахована за складними процентами.

При розрахунку дійсної вартості грошових коштів в процесі дисконтування за складними процентами (Рс) використовується формула:


           S

Рс = ¾¾¾

         (1 + i)n


де: 1 / (1 + i)n - множник дисконтування складних процентів.

Сума дисконту в даному випадку визначається за формулою:


Dc = S - Pc


В інвестиційній практиці постійно доводиться рахуватись Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії з коректуючим фактором інфляції, яка з плином часу обезцінює вартість грошових коштів. Це пов’язано з тим, що ріст інфляції (індексу середніх цін) визиває зниження купівельної властивості грошей. Номінальна сума грошових коштів являє собою оцінку її величини без урахування зміни купівельної властивості грошей. Реальна сума грошових коштів являє собою Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії оцінку її величини з урахуванням покупної властивості грошей у зв’язку з процесом інфляції. В процесі оцінки інфляції використовується два основних показника:

а) темп інфляції (Ті) який характеризує приріст середнього рівня цін в періоді, що розглядається (n);

б) індекс інфляції (Ii) в періоді, що розглядається (n), цей показник визначається Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії як 1 + Ті

1. коректування нарощеної вартості грошових коштів з урахуванням інфляції:


           S

Sp = ¾¾¾

             Ii


2. Формування реальної ставки процента з врахуванням інфляції, використовується для нарощення або дисконтування вартості грошових коштів:


Jp = J - Ti


де: Jp - реальна ставка процента;

J - номінальна ставка процента з врахуванням інфляції, сформованої на грошовому ринку

3. Формування рівня доходів від інвестицій, враховуючи Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії темп інфляції, передбачає визначення розміру інфляційної премії:


Пi = Dp * Ti


де: Пi - сума інфляційної премії, грн;

Dp - реальний середньоринковий рівень прибутку за інвестиціями.

Загальна сума доходу за інвестиційним проектом:


Dп = Dp + Пі


7. Інвестиції в виробничі фонди


Технологія реалізації інвестиційного проекту включає внутри себя:

- ідентифікацію проекту;

- оцінку якості проекту;

- підготовку проекту;

- презентацію проекту Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії;

- оформлення кредитних документів і отримання грошових коштів;

- контроль за використанням коштів.

Передпроектні дослідження, пов'язані з "масштабними" проектами складають до 10 % від загальних інвестиційних витрат. Джерелами фінансування інвестиційного проекту можуть бути:

1. бюджетні асигнування які виділяються для інвестиційних проектів національного масштабу, міжгалузевого і галузевого рівня, а також соціальної сфери;

2. державні кредити Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії (бюджетна позика та інше), надається на будівництво об'єктів виробничого призначення, що будуються згідно з переліком складеним і затвердженим Міністерством економіки України на основі пропозицій міністерств і відомств, які і є замовниками кредиту. Національний банк України та Міністерство фінансів визначають банки що уповноважені здійснювати подібні кредити та заключають Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії з ними договір. Банки в свою чергу, заключають з інвесторами кредитний договір на строк не менше 7 років. Погашення позики здійснюється за рахунок власних коштів інвестора або запозичених коштів гарантів, в якості яких виступають міністерства чи відомства. Кошти, що надходять за рахунок погашення кредиту, перераховуються банком в фонд Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії державного бюджету. В свою чергу контроль за цільовим використанням і своєчасним поверненням позики здійснюють підрозділи банку та Мінфіну, відповідальні за питання фінансування;

3. довгострокові кредити за рахунок централізованих кредитних ресурсів Національного банку направляються на витрати пов'язані з реалізацією цільових програм, зокрема на впровадження нових технологій, конверсію і модернізацію виробництва, збільшення частки Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії виробництва продуктів народного споживання. Кожне підприємство складає програму і кошторис витрат, які надаються разом з заявкою в комерційні банки. Основними банками, що надають кредити розглянутого типу є: Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Агропромбанк " Україна " . Банки розглядають заяви підприємств і після фінансового аналізу передають їх в Національний банк України, який заключає з комерційним Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії банком договір і відкриває йому кредитну лінію на обслуговування підприємств;

4. державно - комерційне фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету і вільних кредитних ресурсів комерційних банків. Невід'ємною частиною цього виду фінансування є наявність банка - менеджера, що важливо при формуванні фінансово - промислових груп, банківських асоціацій та інших видів об'єднань Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії;

5. кошторисне фінансування - це бюджетні кошти, довгострокові банківські кредити, власні кошти підприємств (прибуток, амортизаційні відрахування, мобілізація внутрішніх ресурсів та ін.);

6. нетрадиційні джерела фінансування - випуск і реалізація державних цінних паперів;

7. іноземні інвестиції формуються за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій, приватних іноземних інвесторів та технічної допомоги.

На відміну від фінансових (з вкладанням коштів в Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії цінні папери) реальні інвестиції повністю направляються на збільшення реального капіталу (основного й обратного), тобто в основні фонди і на приріст товарно-матеріальних припасів. В ринковій економіці також існують такі поняття як валові та чисті інвестиції. Реальні чисті інвестиції - це вкладання за рахунок фонду накопичення національного доходу, їх ще називають Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інвестиції розширення. В сукупності з інвестиціями з фонду відтворення споживчого основного капіталу (інвестиції оновлення) вони складають валові реальні інвестиції. Джерелами чистих інвестицій є знов створена вартість тобто збережена частина незапятнанного доходу. Мобілізуються чисті доходи, як за рахунок підприємницького доходу (самофінансування), так і за рахунок кредиту.

Джерелом інвестицій оновлення Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії є амортизаційні відрахування. В країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігається абсолютний ріст фонду відтворення і інвестицій оновлення, як його частини. Їх питома вага в валових інвестиціях складає від 40 до 60 %. Цього потребує розвиток науково - технічного прогресу, необхідність прискореного оновлення обладнання (интенсивної частини основних фондів), що досягається за рахунок Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії прискореної амортизації. Технологічна частина характеризується відношенням витрат на активні елементи основного капіталу (машини, обладнання, інструмент) і на його пасивні елементи (будівлю, споруди). Економіка розвинутих країн в останні десятиріччя характеризується випередженням росту інвестицій в активні елементи та широкою заміною і модернізацією обладнання на діючих підприємствах.

Для економічного аналізу реальних інвестицій в світовій практиці Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії використовується декілька показників. Вартісне вираження вкладеного капіталу - це об’єм реальних інвестицій. Відношення об’єму інвестицій до валового національного продукту - це норма інвестицій (норма накопичення). Відношення валових інвестицій до приросту ВНП за той же період характеризує ефективність накопичення і називається прирістним коефіцієнтом капіталоємкості. Норма валових інвестицій в різних капкраїнах Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії складає від 20 % до 40 %.

Таким чином до об’ємів реальних інвестицій потрібно віднести:

а) всю сукупність оборотних коштів;

б) поновой створені, реконструйовані і модернізовані основні виробничі і невиробничі фонди всіх галузей економіки;

в) інтелектуальні і духовні цінності;

г) майнові права користування землею, природними ресурсами та іншими об’єктами Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії власності.

Для економічного аналізу ефективності реальних інвестицій використовують класифікацію за різними ознаками: формою власності, джерелом фінансування, галуззю і підгалуззю економіки, технологічному складу витрат та ін. В Україні інвестиційна структура за формами власності тільки формується. Співвідношення державних, приватних інвестицій і інвестицій колективних підприємств в найближчий час може різко зменшитися внаслідок розвитку Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії процесу приватизації.

Реальні, інвестиції характеризуються галузевими і технологічними структурами, здвиги в яких визначають ефективність накопичення.


7.1 Інвестиції в основний капітал


Виробничі фонди інвестиційної сфери поділяються на фонди будівництва і фонди виробничого призначення. До будівельних відносять: будівельні машини та механізми, обладнання силове і виробниче, транспортні машини всіх видів, виробничі будівлі та споруди, інші Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії основні фонди, які включають: інструменти, контрольно-вимірюючі прилади, господарчий інвентар термін користування яким перевищує один рік, незалежно від його вартості.

До фондів промислового призначення відносяться: машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти терміном користування більше 1-го року, будівлі та споруди підсобного і допоміжного виробництва, виділених на самостійний промисловий Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії баланс, які входять до складу підприємств, організацій, фірм інвестиційної сфери. Разом з постійно діючими предметами праці в будівництві використовуються тимчасові споруди, які будуються тільки на визначений період здійснення робіт на об’єктах будівництва. З их одна частина - інвентарні збірно-розбірні і пересувні - використовуються при будівництві декількох об’єктів і Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії враховуються до складу основних виробничих фондів, друга частина тимчасових споруд не враховується - вони споруджуються за рахунок накладних витрат будівельних організацій.

Існують такі методи оцінки фондів: по повній початковій, відновленій вартості і залишковій вартості, тобто початковій або відновленій за вирахуванням вартості зносу.

Початкова вартість відповідає фактичним затратам на придбання машин, обладнання, транспортних засобів Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії з урахуванням витрат на доставку і установка у цехах, які діють в рік їх придбання.

Початкова вартість будівель, споруд визначається за їх вартості на момент введення в експлуатацію. Оцінка основних фондів за початковою вартістю відображається в бухгалтерському обліку на балансі будівельних організацій, тому на практиці її Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії називають балансовою вартістю.

Індексацію вартості основних фондів проводять підприємства і організації всіх галузей (крім житлово-будівельних) і всіх форм власності, в тому числі і тих, що фінансуються за рахунок бюджету. Для індексації вартості основних фондів використовуються середні індекси цін на будівництво і промислову продукцію, які розробляються міністерством статистики України Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії і Міністерством фінансів і доводяться до всіх суб’єктів господарчої діяльності.

Основні виробничі фонди в процесі їх використання зношуються і втрачають свою початкові техніко - економічні якості. Економічна сутність процесу зношування полягає в тому що фонди безперервно переносять свою вартість на продукцію, яку вони виробляють включаючись в собівартість виготовленої продукції. Ці затрати, встановлені Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії в вигляді амортизаційних відрахувань, які проводяться за затвердженими нормами амортизації. Норми амортизаційних відрахувань призначені тільки для повного відновлення основних фондів. З урахуванням зносу фондів визначається їх залишкова вартість:


Ев = Пв (Вв) - Пв (Вв) На * Тсл / 100


де: Ев - залишкова вартість основних фондів, грн;

Пв (Вв) - початкова (відновлена) вартість фондів, грн Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії;

На - річна норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення початкової вартості фондів, грн;

Тсл - фактичний термін дії фондів після введення їх в експлуатацію, років;

Повна сума амортизаційних відрахувань за весь період експлуатації основних фондів до їх фізичного, або морального вибуття визначається так:


А = П + Вкр + Вм - З (Л)


де: А Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії - повна сума амортизаційних відрахувань, грн;

П - початкова вартість фондів, грн;

Вкр - витрати на капітальний ремонт за весь термін служби фондів, грн;

Вм - витрати на модернізацію за весь термін служби фондів, грн;

З (Л) - залишкова вартість фондів на момент вибуття їх з експлуатації.


Річний розмір амортизаційних відрахувань:


Ар Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії = А / Тн


де: Ар - річний розмір амортизаційних відрахувань, грн;

Тн - нормативний термін служби фондів, років;

Річна норма амортизаційних відрахувань:


На = Ар / П * 100


Амортизаційні відрахування проводяться кожний місяць згідно затверджених норм за окремими видами фондів. Відрахування в амортизаційний фонд здійснюються і у випадках простою або ремонту основних фондів; не проводяться Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії відрахування лише тоді, если фонд знаходиться в припасі (на складі) чи на консервації.

Планова сума амортизаційних відрахувань в будівельній організації:


                  n

Апл = å (`Ф) Наі / 100  

i = 1


де: Апл - планова сума амортизаційних відрахувань, грн;

`Фi - середньорічна вартість основних виробничих фондів відповідної і - ої групи, грн;

Наі - річна норма амортизаційних відрахувань по кожній групі Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії фондів, перелік яких позначено в нормах амортизаційних відрахувань, грн;

n - кількість груп основних фондів.

Міністерствам і відомствам, місцевим органам влади допустимо зменшувати розміри амортизаційних відрахувань для державних підприємств, згідно з темпами зниження об’ємів виробництва, якщо внаслідок індексації основних фондів ціни на їхню продукцію, за рахунок амортизаційних відрахувань Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, не виростуть більше ніж на 30 відсотків. Ці питання по відношенню до загальнодержавної власності повинні бути узгоджені з Міністерством економіки та Міністерством фінансів. Крім того передбачена прискорена амортизація основних фондів. Рішення про прискорену амортизацію интенсивної частини основних виробничих фондів (але не більше ніж в два рази за встановлені державою норми) приймаються Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії підприємством самостійно, якщо таке рішення не буде причиною підвищення рівня цін і тарифів на продукцію, що випускається . Не допускається прийняття рішення про прискорену амортизацію основних фондів, взятих в оренду без згоди орендодавця.


7.2 Інвестиції в оборотний капітал


Для забезпечення безперервності процесу виробництва товаровиробники повинні мати не тільки основні, але й фонди обороту Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії. Вкладання в фонди обороту (оборотний капітал) призначено для забезпечення запуску виробництва і його ритмічного функціонування на протязі всього життєвого циклу. Реалізація продукції в інвестиційній сфері - це складний і довготривалий процес перетворення авансованого капіталу в виробничі припаси, які беруть участь в процесі виробництва і виготовлення готової продукції інвестиційної Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії сфери - будівель та споруд, які передаються інвестору як засіб погашення авансованого капіталу.

Готова продукція інвестиційної сфери - це інвестиційний капітал у вигляді основних виробничих фондів і необхідного виробничого припасу сировини, основних і допоміжних матеріалів. Вартість готової продукції, а також засоби пов’язані з її переміщенням до моменту повної реалізації, називають фондами Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії обігу. В процесі будівництва оборотні фонди та фонди обігу складають загальний кругообіг, де вартість оборотних фондів перебегать з сфери виробництва в сферу обігу і, навпаки, фондів обігу в сферу виробництва.

Функціями оборотних коштів - це здійснення розрахунків, оплати за отримані товари, виконані роботи, готову продукцію. Вони постійно обслуговують всі стадії руху виробничих Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії фондів і фондів обігу.

Джерелами оборотних коштів можуть бути як власні фінансові ресурси підрядних організацій, так і запозичені кошти, які використовуються тимчасово. Власні оборотні кошти закріпляються за будівельними організаціями в постійне користування і є частиною статутного фонду будівельної організації.

Вони складають приблизно 10 % річного об’єму будівельно - монтажних робіт Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, які виконуються організацією і складаються за рахунок прибутку будівельної організації або коштів які перерозподіляються вищестоящими організаціями. До власних коштів також прирівнюються стійкі пасиви: мінімальне перехіденьке заборговування робітникам і службовцям по зарплаті і відрахування на соцстрах, заборгованість постачальникам по акцептованим рахункам, термін сплати яких не прийшов і т.п Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії.

Запозичені оборотні кошти надаються будівельним організаціям в тимчасове користування у вигляді авансів замовників та кредитів банку. Роль кредитів значно розширюється як в нормуванні постійного розміру оборотних коштів, так і в поповненні їх недостачі.

В залежності від сукупності дії оборотних коштів, показники їх обігу, можуть бути загальними і частковими, вони Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії відображають використання окремих груп або елементів матеріальних ресурсів і впливають на загальний показник обігу всіх оборотних коштів. Для загальної свойства оборотних коштів, які знаходяться з розпорядженні будівельної організації в цілому, розраховується загальна норма оборотних коштів:


Но = ОС / ОР * 100


де: Но - норма оборотних коштів, % ;

ОС - середньорічна величина оборотних коштів Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, грн;

ОР - об’єм виконаних і оплачених будівельно - монтажних робіт

Ступінь використання оборотних коштів характеризується двома основними показниками:

а) коефіцієнт оборотності або числом оборотів коштів за повний період:


Коб = ОР / ОС


б) середня тривалість 1-го обороту в деньках:


Д = Тоб / Коб = Тоб * ОС / ОР


де : Тоб - тривалість обороту, днів.

Внаслідок прискорення оборотності оборотних коштів появляється Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії можливість використовувати вивільнені кошти в інших напрямках господарчої діяльності. Вивільнення коштів може бути абсолютним або відносним. Абсолютне - характеризує зменшення фактичних середніх залишків оборотних коштів за звітний період в порівнянні з базисним при тому ж обороті або його збільшенні. Відносне вивільнення коштів буває тоді если темп росту об’єму Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії обороту в звітному періоді випереджає темп росту залишків оборотних коштів. Величину умовної економії за рахунок вивільнення коштів по річному плану можна визначити по формулі:


             Опл (Ф)

Еум = ¾¾¾¾¾ (`Д1 -`Д2)

              Тпл (Ф)


де: Еум - умовна економія коштів за рахунок вивільнення коштів;

Опл (Ф Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії) - об’єм будівельно - монтажних робіт на плановий період або фактично виконаний;

Тпл (Ф) - тривалість дії планового (фактичного) періоду;

`Д1 та`Д2 - середня тривалість 1-го обороту в деньках відповідно в звітному та плановому (фактичному) періоді.


8. Інноваційні інвестиції


Інноваціями прийнято вважати вкладання інвестиційного капіталу в нововведення, які призводять до кількісних або якісних Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії змін підприємницької діяльності. Інновація, як правило, переслідує одну або декілька суспільних цілей. Вкладання в нововведення можуть здійснюватися з метою: отримання прибутку, зниження витрат на виробництво або досягнення соціального ефекту (покращення життя населення, екологія, освіта і т.п.). Світовий досвід показує, що впровадження досягнень НТП на определенному виробництві реалізується лише на Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії одну третину действенного ефекту нововведення, решта використовується іншими підприємствами. Інвестиційний і інноваційний процеси як правило сумісні, більш ніж 60% приросту ефективності виробництва в західних країнах досягається за рахунок технологічного переобладнання, тобто інновацій в освоєння нових технологій і виробництво нових продуктів.

При проектуванні промислових об’єктів підвищення їх технічного рівня та Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії економічності може здійснюватися за багатьма параметрами. Основні з их такі:

- використання в проектах нових прогресивних матеріалів і конструкцій, які могли б забезпечувати зниження матеріалоємкості і ваги будівель і споруд;

- застосування кращого іноземного досвіду в проектуванні технічно передових і економних підприємств.

Основними напрямками науково - технічного прогресу на стадії реалізації Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інвестиційних проектів є:

- виробництво і використання нових, ефективних засобів і предметів праці (будівельних машин, обладнання, матеріалів, конструкцій);

- проектування і будівництво будівель та споруд , які відповідають вимогам технологічної експлуатації з високими соціально - естетичними вимогами перебування в их людей;

- розробка і використання прогресивних технологічних процесів, способів організації будівельного виробництва;

- проведення реконструкції та модернізації Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії діючих виробництв промислових підприємств інвестиційної сфери на основі впровадження нового прогресивного обладнання і технологій.

Товарне виробництво в умовах ринкової економіки - це конкурентна боротьба за ринки збуту. Перемогти в боротьбі за споживача можливо лише двома способами: зниженням ціни на продукт або досягненням високого рівня якості. Перший спосіб малоефективний в Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії умовах насиченості ринку і високого рівня життя населення. Споживач готовий платити більше за продукт більш високої якості. Як правило, виробництво більш якісного продукту потребує більших издержек, хоча в окремих випадках впровадження нової технології, особливо при масовому виробництві, може призвести до подвійного ефекту: зниження собівартості продукції при одночасно більш високому рівні якості Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії. Найефективним засобом для досягнення цих двох цілей є розвиток науки і впровадження итогів НТП на практиці. Результатом науково - технічного прогресу є нововведення, яке народжується за « допомогою » інтелектуальних інвестицій, впроваджених в інноваційну сферу. Інноваційний процес складається з декількох стадій:

- народження ідеї;

- техніко - економічне обґрунтування;

- отримання дослідницьких зразків;

- маркетинг продукту Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії;

- впровадження проекту;

- реалізація продукції.

Інтеграція науки з виробництвом (інноваційне підприємництво) потребує дуже величавых издержек. В останні роки однією з форм інноваційної діяльності є невеликі фірми, отримавши назву венчурних (ризикових). Наприклад, в США половина всіх основних нововведень реалізована на фірмах з числом працюючих до 1000 чоловік, 25% з их - фірмами Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії з числом зайнятих менше ніж 100 чоловік. Діяльність таких фірм пов’язана з величавым ризиком банкрутства, однак ріст їх кількості объяснюється рядом факторів:

- необхідністю розробки принципово нових продуктів і технологій, відсутніх на ринку;

- наявністю стійкої пропозиції на інвестиційному ринку;

- можливістю швидкого збагачення.

Перевагою венчурних фірм, з 1-го боку є Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії вузька спеціалізація, концентрація матеріально - технічних і фінансових ресурсів на вибраному напрямку дослідження, а друга - можливість швидкої переорієнтації на інші напрямки. Розробляючи нові технології, освоюючи нові види продукції, венчурні фірми майже завжди користуються підтримкою держави і величавых компаній, яким невигідно цим займатися із - за ризику понести втрати, ймовірність яких дуже велика. Основним критерієм Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії класифікації венчурного підприємництва є джерела фінансування. Найбільш поширеними і життєстійкими можна вважати наступні:

- « незалежний » (чистий) венчур;

- фінансуємі інвестиційними фондами;

- внутрішні венчурні відділи величавых корпорацій.

Незалежні венчурні фірми організовуються у вигляді акціонерних товариств, рекламуючи свої ідеї створення нововведення, акумулюючи під цю ідею кошти приватних та інституційних інвесторів.

Венчурні фірми Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, які фінансуються інвестиційними фондами, компаніями, трастами, можуть також використовувати інші джерела: кошти величавых корпорацій, банків, страхових компаній, власні накопичення інвесторів, частково державні субсидії. Попит на венчурний капітал у таких фірм дуже величавый і не задовольняється комерційними банками, які утримуються від підвищеного ризику. Це призвело до виникнення спеціалізованих венчурних інвестиційних фондів Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії і компаній. Мета таких об’єднань акумулювання венчурного капіталу і фінансування та кредитування спеціалізованих ризикових фірм.

Спираючись на зарубіжний досвід, можна виділити такі основні вимоги до техніко - економічного обґрунтування інвестиційної програми:

1. вартість проекту виновата враховувати підприємницький нрав;

2. надійність програми виновата гарантуватись страховою компанією;

3. в програмі повинен бути визначений Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії термін розриву в часі між початком інвестиційної діяльності і початком отримання прибутку на введеному в експлуатацію об’єкті;

4. програма виновата обґрунтовуватися довгостроковими перспективними техніко - економічними показниками галузі, як базою для порівняння.

Однією з складових частин інвестиційного ринку є ринок інтелектуальних продуктів і послуг. Товарну форму приймає продукт інтелектуальної Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії діяльності індивіда або колективу, тому інтелектуальна власність може виступати в двох формах: індивідуальна та колективна. В залежності від виду інтелектуальна власність по різному реалізується на ринку інтелектуальних продуктів та послуг. В більшості випадків інтелектуальні товари та послуги стають об’єктом інвестицій, однак вони можуть реалізовуватися і на Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії ринку споживачів. Інвестор придбає інтелектуальні товари і послуги з метою їх використання в інвестиційній (підприємницькій) діяльності в надії отримати прибуток. Тому вкладання в інтелектуальну власність (придбання інтелектуальних продуктів і послуг) прийнято називати інтелектуальними інвестиціями.

Інтелектуальні інвестиції здійснюються у вигляді:

- придбання виключних прав використання - купівлі патентів, ліцензій на винахідництво, промислові Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії зразки, товарні знаки і т.п.;

- придбання інформаційних послуг через найм різного роду спеціалістів-вчених і практиків за договором або у вигляді разового придбання інформаційних послуг (консультації, експертиза, рекомендації і т.п.);

- придбання науково - технічної продукції, тобто інтелектуальних продуктів у матеріальній формі (проектної документації, програм, методик);

- вкладання в людський Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії капітал тобто витрат на навчання, підготовку і перепідготовку кадрів і т.п.

Фінансування інтелектуальних інвестицій може здійснюватись за рахунок трьох джерел: бюджетних асигнувань і коштів державних підприємств; приватно - підприємницького капіталу; спонсорських коштів, субсидій окремих фірм і приватних осіб.


9. Оцінка ефективності інвестицій


Відсутність в Україні офіційних рекомендацій щодо оцінки ефективності інвестицій Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії ускладнює управління ними на всіх рівнях, що знижує ефективність їх використання і погіршує економічну ситуацію. Основна причина цього полягає в тому, що почала переважати помилкова точка зору, згідно з якою у промислово розвинутих країнах є бездоганні методики, їх досить використати в Україні - і не буде ніяких заморочек. Завдання полягає в тому Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, щоб виявити краще у розробках вітчизняних і зарубіжних вчених і на цій основі створити обґрунтовані методичні рекомендації по визначенню ефективності інвестицій. Зарубіжні методи оцінки ефективності інвестицій можна розділити на дві групи. До першої групи входять методи, які базуються на розрахунках показників строчку окупності, коефіцієнта рентабельності капітальних вкладень Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, а також способ ануїтету. Ці методи застосовані до інвестиційних проектів, що характеризуються стабільною величиною корисних итогів, які щороку забезпечуються, і маленьким періодом інвестування (наприклад, заміна технологічного устаткування досконалішим, автоматизація виробничого процесу).

Так, американські фірми - виробники промислових ботів рекомендують строк окупності капіталовкладень у придбання їх та допоміжного устаткування розраховувати Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії за формулою:


                К

Т = ¾¾¾¾¾¾

            D С - В


де: К - капіталовкладення у промислові роботи та допоміжне устаткування, дол. ;

D С - річна економія заробітної плати працівників (включаючи додаткові виплати) та інших статей издержек, яка забезпечується впровадженням промислових ботів, дол. ;

В - річні витрати на експлуатацію промислових ботів (без амортизації на Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії реновацію), дол.

Коефіцієнт рентабельності капітальних вкладень визначається як величина, обернена строчку окупності:


           D С - В

Р = ¾¾¾¾¾¾

                 К


Величина Р показує розмір річної економії поточних издержек (прибутку), яка забезпечується в итогі впровадження промислового бота, в розрахунку на одиницю капітальних вкладень. Чим менший термін Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії окупності і більший коефіцієнт рентабельності, тим відповідно, вища ефективність капітальних вкладень у промислові роботи.

Методи, які ґрунтуються на цих показниках, істотно відрізняються як за кількістю статей доходів та витрат, що враховуються у розрахунках, так і за іншими факторами, тому суттєво відрізняється та обґрунтованість отриманих на їх основі итогів Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії. На думку професора, доктора економічних наук П. Орлова найбільш обґрунтованою є методика, призначена для аналізу ефективності величавых виробничих комплексів, яка розроблена в Іллінойському дослідному інституті.

Методика ґрунтується на використанні показника рентабельності капітальних вкладень. При його розрахунку враховується до 200 параметрів. При цьому здійснюється оцінка чутливості проекту автоматизації виробництва до Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії очікуваних варіацій вихідних параметрів: вартість устаткування, монтажних і пусконалагоджувальних робіт, чисельність робітників, що вивільняються, розмір годинної оплати праці, строчки поставок, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, ринкова кон’юнктура. Для кожного проекту розраховується найімовірніше (очікуване), мінімальне та максимальне значення рентабельності капітальних вкладень. Методика передбачає порівняльний аналіз кількох варіантів автоматизації виробництва з метою вибору найефективнішого Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії з их з урахуванням економічного ризику. За інших однакових мозгов перевага надається проекту, який забезпечує менший розрив між мінімальним і максимальним значенням рентабельності капіталовкладень. Рентабельність капіталовкладень розраховується на основі додаткового незапятнанного прибутку, який залишається після сплати на нього податку.

Відповідно до способу ануїтету, з 1-го боку Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, визначають суму щорічних издержек, необхідних для погашення первісних капітальних вкладень К, а також щорічних поточних витрат В, зумовлених реалізацією даного проекту, а з другого - щорічний прибуток П, який забезпечується в итогі реалізації інвестиційного проекту. Проект вважається ефективним, якщо щорічний прибуток перевищує суму щорічного платежу і поточних витрат:


                і (1+ і)n

Е = П - &frac Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії34;¾¾¾¾ К

               (1 + і)n -1


де: і - коефіцієнт, що враховує норму дисконту;

n - тривалість життєвого циклу інвестиційного проекту, років;

В - величина щорічних експлуатаційних витрат (без амортизаційних відрахувань, зумовлених первісними капітальними затратами), грн.

В даному способі і в способах другої групи велика увага приділяється вибору норми Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії дисконту і, на величину якого впливають три основних фактори:

- величина реального річного банківського процента;

- річний темп інфляції;

- рівень ризику, пов'язаний з реалізацією інвестиційного проекту.

Так, для ризикованіших інвестиційних проектів рекомендується приймати і вищі значення норми дисконту і навпаки. Зростання величини реального річного банківського процента викликає відповіденьке збільшення норми Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії дисконту.

Зарубіжні методи другої групи ґрунтуються на використанні показника чистої приведеної (поточної) вартості проекту та коефіцієнтів внутрішньої рентабельності, рентабельності проекту, періоду повернення капіталовкладень. Чиста поточна вартість проекту NPV показує сумарне за розрахунковий період перевищення незапятнанного прибутку та амортизаційних відрахувань, забезпечуваних реалізацією проекту, над інвестиціями, що пов'язані з його Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії реалізацією, з урахуванням приведення (дисконтування) издержек та итогів до початкового моменту часу:


NPV = å (Пt + At - Пдt) (1 + i)tp - t - Kå


де: Пt - прибуток від реалізації проекту в році t, грн. ;

At - амортизація на реновацію в році t, грн. ;

Пдt - податок на прибуток Пt , грн. ;

tp - розрахунковий рік;

t - рік, результати Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії і затрати якого приводяться до розрахункового;

Kå - сумарні капітальні вкладення на реалізацію проекту, грн.

Показник внутрішньої рентабельності проекту визначається нормою дисконту ів , при якому чиста поточна вартість проекту дорвейівнює нулю. Величину ів визначають з рівняння:


å (Пt + At - Пдt) (1 + iв)tp - t = 0


Величина iв відповідає максимальній річній банківській ставці Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, під яку можна взяти кредит на реалізацію інвестиційного проекту і розрахуватися з ним, не отримавши ні прибутку, ні збитку. Чим більшим виявиться перевищення iв над споживчою величиною річного банківського процента, тим вищою буде ефективність проекту.

Рентабельність проекту Р розраховується за формулою:


P = å (Пt + At - Пдt) (1 + i)tp - t / Kå


Для прийняття Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії проекту необхідно, щоб індекс рентабельності як мінімум перевищував одиницю. Чим більшим є абсолютне значення Р, тим ефективніший проект.

Періодом повернення капіталовкладень буде період у роках, протягом якого прибуток від реалізації проекту відшкодує вкладені у нього інвестиції, чим коротший термін повернення капіталовкладень, тим ефективнішим є їх використання. Необхідно Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії зазначити, що в Україні для обґрунтування проектів з участю зарубіжних інвесторів обширно використовується методика Організації Об'єднаних Націй щодо промислового розвитку (ЮНІДО). Ця методика була спеціально розроблена для техніко - економічного обґрунтування інвестиційних проектів у країнах, що розвиваються і базується на поширених, у промислово розвинутих країнах, показниках чистої поточної вартості проекту Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, коефіцієнті внутрішньої рентабельності та періоді повернення капіталовкладень. Розрахунки ефективності, виконані у відповідності з даною методикою, визнаються зарубіжними інвесторами, і це полегшує проходження міжнародної експертизи проектів.

Показники строчку окупності та рентабельності капіталовкладень, використані у зарубіжних методиках першої групи, застосовуються і у вітчизняних методиках. Зарубіжні методики відрізняються повнішим Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії врахуванням ризику і факторів, що впливають на величину ефекту. Нередко рекомендується визначати чутливість проекту до можливих варіацій вихідних параметрів. Що ж до способів, які ґрунтуються на розрахунку чистої поточної вартості, то у вітчизняній практиці вони ще й досі не знайшли широкого застосування, хоч методологія таких розрахунків з деякими особливостями Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії відображена у Методичних рекомендаціях по комплексній оцінці ефективності заходів, спрямованих на прискорення НТП.

У відповідності з ними визначення інтегрального за розрахунковий період Т ефекту Ет проводиться за формулою:


t k

Ет = å (Pt + Bt - Kt - Пдt) (1 + i)tp - t

tпоч.


де: Pt - вартісна оцінка итогів у році t, грн. ;

tпоч. - початковий рік Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії розрахункового періоду;

t k - кінцевий рік розрахункового періоду;

Bt - поточні витрати на виробництво продукції в році t без врахування

амортизаційних відрахувань на реновацію, грн. ;

Kt - капітальні затрати в році t, грн. ;

Пдt - податок з прибутку в році t, грн.

При цьому вартісна оцінка итогів Pt в році t передбачає врахування як Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії основних, так і супутніх итогів від реалізації інвестиційного проекту. Основними плодами є виручка від реалізації продукту (без урахування ПДВ та акцизного збору), а супутніми можуть бути економічні, екологічні та соціальні результати. Аналіз формули показує, що итог в дужках значною мірою визначається розміром незапятнанного прибутку від реалізації продукції, а сам Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії показник інтегрального економічного ефекту має багато спільного з показником чистої поточної вартості, який застосовується за кордоном. При цьому обґрунтовано робиться акцент на необхідності врахування не тільки основних, але й супутніх екологічних та соціальних итогів.

У зарубіжних методиках не враховується вартісна оцінка супутніх соціальних, економічних та екологічних итогів Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, які можуть виявитися значущішими від основних економічних. Так, не виключено, що негативні екологічні і соціальні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС у вартісному вираженні перевищили сумарний економічний ефект функціонування не тільки цієї станції, але й усіх АЕС колишнього СРСР. Зарубіжні методики не дають рекомендацій щодо врахування втрат, пов'язаних з виведенням з експлуатації Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії дієздатного устаткування у зв'язку з упровадженням нового. В их відсутній науково обґрунтований підхід до вибору розрахункового періоду Т, а також розмежування осознать та показників ефекту й ефективності інвестицій.

На жалко, Методичні рекомендації мають й істотні недоліки. Так, у відповідності з ними величину ефекту слід Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії розраховувати в усіх випадках на основі не додаткового, а загального прибутку від реалізації продукції, виготовленої після впровадження заходу. Такий підхід можна визнати обґрунтованим тільки для випадків, якщо до впровадження заходу, який оцінюється, випуск певної продукції неможливий. Крім того, основний акцент зроблено на розрахунок народногосподарського економічного ефекту. Ці та інші недоліки методичних Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії рекомендацій стали причиною того, що вони не много використовуються на практиці.

Критерій приведених издержек З, який обширно застосовувався для вибору кращого варіанта капітальних вкладень, у дещо видозміненому вигляді може застосовуватися і в умовах ринкових відносин для проектів, що характеризуються стабільною величиною щорічних корисних итогів та маленьким періодом Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інвестування:

З = С + ЕмК - Ес


де: С - поточні затрати в розрахунку на одиницю продукції, грн. ;

К - питомі капітальні вкладення, грн. ;

Ем - коефіцієнт мінімальної ефективності капітальних вкладень;

Ес - вартісна оцінка супутніх корисних итогів (екологічних, соціальних, економічних) у розрахунку на одиницю продукції, грн.

Величина Ем може визначатися величиною реального річного банківського процента по Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії депозитах або кредитах залежно від того, чи використовуються для інвестицій власні або позичкові кошти. Добуток ЕмК можна трактувати як втрату доходу, як мінімум у вигляді банківського процента в итогі відривання коштів для фінансування даного проекту. У свою чергу, Ем показує мінімально допустиму величину доходу, яку має забезпечити кожна гривня капітальних Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії вкладень К протягом року. Варіант, за яким досягається мінімум приведених (економічних) издержек у розрахунку на одиницю або такий самий річний обсяг продукції, є кращим, оскільки він має найкоротший строк окупності капітальних вкладень, що не перевищує очень допустимий Тм, величина якого обернено пропорційна коефіцієнту Ем.


Тм = 1 / Eм


Величина Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії річного економічного ефекту як економії на приведених (економічних) издержек з урахуванням вартісної оцінки супутніх итогів розраховується за формулою:


Ер = (З1 - З2) А2


де: З1, З2 - питомі приведені затрати з урахуванням вартісної оцінки супутніх итогів, відповідно до і після впроваджених заходів, грн. ;

А2 - річний обсяг виробництва після впровадження заходу, шт.

Таким чином Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії, економічний ефект інвестиційного проекту може вимірюватись як приростом прибутку, так і економією на приведених издержек. Причому з точки зору зарубіжної термінології економія на приведених издержек відповідає приросту економічного прибутку. При цьому слід враховувати, що прибуток не є всеохоплюючим критерієм ефекту інвестицій, а питання врахування високих темпів інфляції в Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії розрахунках ефективності інвестицій потребують дальшої розробки. Серед способів першої групи доцільно використати способ, який ґрунтується на показнику приведених (економічних) издержек з урахуванням вартісної оцінки супутніх итогів, оскільки в зарубіжних способах супутні корисні результати враховуються недостатньо. Такі результати інвестиційних проектів мають відбиватися і в способах другої групи. Оцінка ефективності Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії інвестицій державного сектора виновата враховувати не тільки госпрозрахункові, але й народногосподарські інтереси.


1, 2


formulirovanie-lichnih-celej-referat.html
formulirovanie-problemi-ishodnogo-teksta.html
formulirovanie-zadaniya-programma-formirovaniya-universalnih-uchebnih-dejstvij.html